Shadow Leap

Cấp độ tối đa: 5

Tốc biến đến một vị trí bất kì khi đang ẩn thân, có thể di chuyển xuyên qua các vật cản.
Khả năng nhảy xa tối đa tùy theo cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: Khoảng cách tối đa 6 ô
[Cấp 2]: Khoảng cách tối đa 7 ô
[Cấp 3]: Khoảng cách tối đa 8 ô
[Cấp 4]: Khoảng cách tối đa 9 ô
[Cấp 5]: Khoảng cách tối đa 10 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.