Haze Slasher

Cấp độ tối đa: 10

Tiếp cận và tấn công đối thủ, sau đó ngay lập tức ẩn thân.
Có thể thi triển Shadow Leap hoặc Shadow Slash khi đang trong trạng thái ẩn thân.

[Cấp 1]: 110% sát thương
[Cấp 2]: 120% sát thương
[Cấp 3]: 130% sát thương
[Cấp 4]: 140% sát thương
[Cấp 5]: 150% sát thương
[Cấp 6]: 160% sát thương
[Cấp 7]: 170% sát thương
[Cấp 8]: 180% sát thương
[Cấp 9]: 190% sát thương
[Cấp 10]: 200% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.