Throw Huuma Shuriken

Cấp độ tối đa: 5

Phóng Huuma Shuriken vào một mục tiêu, mỗi lần phóng sẽ gây sát thương nhiều lần lên một nhóm đối tượng đứng gần nhau.
Các đối tượng đều nhận mức sát thương như nhau, cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến số lần gây sát thương.

[Cấp 1]: 300% sát thương
[Cấp 2]: 450% sát thương
[Cấp 3]: 600% sát thương
[Cấp 4]: 750% sát thương
[Cấp 5]: 900% sát thương

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.