Envenom

Cấp độ tối đa: 10

Cường hóa vũ khí thành thuộc tính Độc và tăng sát thương vật lý.
Có tỉ lệ gây ra trạng thái Độc (Poison).

[Cấp 1]: ATK +15, có 14% tỉ lệ nhiễm độc.
[Cấp 2]: ATK +30, có 18% tỉ lệ nhiễm độc.
[Cấp 3]: ATK +45, có 22% tỉ lệ nhiễm độc.
[Cấp 4]: ATK +60, có 26% tỉ lệ nhiễm độc.
[Cấp 5]: ATK +75, có 30% tỉ lệ nhiễm độc.
[Cấp 6]: ATK +90, có 34% tỉ lệ nhiễm độc.
[Cấp 7]: ATK +105, có 38% tỉ lệ nhiễm độc.
[Cấp 8]: ATK +120, có 42% tỉ lệ nhiễm độc.
[Cấp 9]: ATK +135, có 44% tỉ lệ nhiễm độc.
[Cấp 10]: ATK +150, có 50% tỉ lệ nhiễm độc.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.