Gatling Fever

Cấp độ tối đa: 10

Tăng tốc độ bắn và sát thương của súng máy tự động (Gatling Gun) trong thời gian hiệu lực nhưng đồng thời nhân vật sẽ giảm né tránh và tốc độ di chuyển.
Kỹ năng này sẽ bị hủy khi thi triển lại.
Trang bị yêu cầu: Gatling Gun.

[Cấp 1]: Sát thương +30, ASPD +1%, Flee -5, 30 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Sát thương +40, ASPD +2%, Flee -10, 45 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Sát thương +50, ASPD +3%, Flee -15, 60 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Sát thương +60, ASPD +4%, Flee -20, 75 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Sát thương +70, ASPD +5%, Flee -25, 90 giây hiệu lực
[Cấp 6]: Sát thương +80, ASPD +6%, Flee -30, 105 giây hiệu lực
[Cấp 7]: Sát thương +90, ASPD +7%, Flee -35, 120 giây hiệu lực
[Cấp 8]: Sát thương +100, ASPD +8%, Flee -40, 135 giây hiệu lực
[Cấp 9]: Sát thương +110, ASPD +9%, Flee -45, 150 giây hiệu lực
[Cấp 10]: Sát thương +120, ASPD +10%, Flee-50, 165 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.