Piercing Shot (Wounding Shot)

Cấp độ tối đa: 5

Nhắm bắn vào yếu điểm, xuyên giáp và có tỉ lệ khiến đối bị chảy máu.
Trang bị yêu cầu: Sung lục (Revolver) hoặc Súng trường (Rifle).
Gây sát thương cao hơn khi sử dụng Súng trường (Rifle).

[Cấp 1]: 3% bị chảy máu, ATK 220% (Súng lục), 280% (Súng trường).
[Cấp 2]: 6% bị chảy máu, ATK 240% (Súng lục), 310% (Súng trường)
[Cấp 3]: 9% bị chảy máu, ATK 260% (Súng lục), 340% (Súng trường)
[Cấp 4]: 12% bị chảy máu, ATK 280% (Súng lục), 370% (Súng trường)
[Cấp 5]: 15% bị chảy máu, ATK 300% (Súng lục), 400% (Súng trường)

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.