Chain Action

Cấp độ tối đa: 10

Có tỉ lệ gây ra sát thương kép nhưng chỉ tốn 1 viên đạn mỗi lần bắn.
Trang bị yêu cầu: Súng lục (Revolver).

[Cấp 1]: Tỉ lệ 5%
[Cấp 2]: Tỉ lệ 10%
[Cấp 3]: Tỉ lệ 15%
[Cấp 4]: Tỉ lệ 20%
[Cấp 5]: Tỉ lệ 25%
[Cấp 6]: Tỉ lệ 30%
[Cấp 7]: Tỉ lệ 35%
[Cấp 8]: Tỉ lệ 40%
[Cấp 9]: Tỉ lệ 45%
[Cấp 10]: Tỉ lệ 50%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.