Single Action

Cấp độ tối đa: 10

Tăng độ chính xác và tốc độ bắn khi sử dụng súng.

[Cấp 1]: HIT +2, ASPD +1%
[Cấp 2]: HIT +4, ASPD +1%
[Cấp 3]: HIT +6, ASPD +2%
[Cấp 4]: HIT +8, ASPD +2%
[Cấp 5]: HIT +10, ASPD +3%
[Cấp 6]: HIT +12, ASPD +3%
[Cấp 7]: HIT +14, ASPD +4%
[Cấp 8]: HIT +16, ASPD +4%
[Cấp 9]: HIT +18, ASPD +5%
[Cấp 10]: HIT +20, ASPD +5%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.