Vituperatum

Cấp độ tối đa: 5

Làm suy yếu một mục tiêu cùng các đối tượng xung quanh làm chúng nhận sát thương gấp đôi từ đòn đánh tiếp theo.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng thời gian thi triển và SP tiêu hao.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone.

[Cấp 1]: AoE 3 x 3 ô
[Cấp 2]: AoE 3 x 3 ô
[Cấp 3]: AoE 3 x 3 ô
[Cấp 4]: AoE 5 x 5 ô
[Cấp 5]: AoE 5 x 5 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.