Spirit of Sea

Cấp độ tối đa: 1

Gọi Linh hồn biển cả để tăng sức mạnh các kĩ năng Hải sản.

* Fresh Shrimp: Tăng gấp đôi lượng HP hồi phục.
* Bunch of Shrimp: Tăng thêm 120 giây thời gian hiệu lực của kĩ năng.
* Tuna Belly: Giảm 5 giây thời gian hồi chiêu.
* Tuna Party: Tăng sức mạnh cho con Cá ngừ.
* Shrimp Party: Tăng gấp đôi lượng HP hồi phục cho tất cả thành viên tổ đội.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.