Nyang Grass

Cấp độ tối đa: 5

Vô hiệu hóa phòng thủ của đối thủ nhờ tấn công trong đồng cỏ, chỉ có tác dụng tại khu vực cỏ mọc.
Đối với quái vật, giảm 50% DEF và MDEF; Đối với người chơi, tổng DEF và MDEF của trang bị giảm còn 0.

[Cấp 1]: Cỏ mọc 5×5 ô, tồn tại 6 giây
[Cấp 2]: Cỏ mọc 5×5 ô, tồn tại 7 giây
[Cấp 3]: Cỏ mọc 7×7 ô, tồn tại 8 giây
[Cấp 4]: Cỏ mọc 7×7 ô, tồn tại 9 giây
[Cấp 5]: Cỏ mọc 9×9 ô, tồn tại 10 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.