Silvervine Root Twist

Cấp độ tối đa: 5

Trói một mục tiêu cứng tại một chỗ và khiến chúng liên tục nhận 100 sát thương thuộc tính Độc mỗi giây.
Hiệu ứng sẽ bị hủy ngay lập tức nếu các rễ cây bị tấn công bởi Heaven’s Drive hoặc Trample.
Không có tác dụng đối với Trùm.

[Cấp 1]: Trói 7 giây
[Cấp 2]: Trói 9 giây
[Cấp 3]: Trói 11 giây
[Cấp 4]: Trói 13 giây
[Cấp 5]: Trói 15 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.