Catnip Powdering

Cấp độ tối đa: 5

Tung bột catnip vào một đối tượng và ảnh hưởng sang các mục tiêu đứng xung quanh trong một khoảng thời gian.
Khi bị dính bột, mục tiêu bị giảm 50% ATK và MATK đồng thời bị giảm tốc độ di chuyển.
Tăng lượng lớn tốc độ hồi phục HP và SP.
Tiêu hao 1 Catnip Fruit.

[Cấp 1]: AoE 3×3 ô, tồn tại 3 giây
[Cấp 2]: AoE 3×3 ô, tồn tại 4 giây
[Cấp 3]: AoE 5×5 ô, tồn tại 5 giây
[Cấp 4]: AoE 5×5 ô, tồn tại 6 giây
[Cấp 5]: AoE 7×7 ô, tồn tại 7 giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.