Lope

Cấp độ tối đa: 3

Nhảy đến một vị trí nào đó, nếu nơi đó không thể nhảy đến, bạn sẽ đáp xuống vị trí xa nhất có thể chạm đất được.
Không thể sử dụng ở các bản đồ không cho dùng cánh ruồi.
Nếu bạn là chủ Guild (Guild Master), kĩ năng gọi tập hợp Emergency Call có thời gian thi triển và thời gian delay cao gấp đôi.

[Cấp 1] Nhảy xa 6 ô
[Cấp 2] Nhảy xa 10 ô
[Cấp 3] Nhảy xa 14 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.