King's Grace

Cấp độ tối đa: 5

Ban cho nhân vật và các đồng đội xung quanh các hiệu ứng hoàng gia, giúp hồi phục một lượng HP mỗi giây và bảo vệ họ khỏi nhiều hiệu ứng xấu trong 5 giây.

[Cấp 1]: Hồi phục 4% HP mỗi giây
[Cấp 2]: Hồi phục 5% HP mỗi giây
[Cấp 3]: Hồi phục 6% HP mỗi giây
[Cấp 4]: Hồi phục 7% HP mỗi giây
[Cấp 5]: Hồi phục 8% HP mỗi giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.