Telekinesis Intense

Cấp độ tối đa: 5

Warlock sử dụng các chiêu thức mang thuộc tính Hồn ma với sát thương rất lớn trong 1 phút, đồng thời giảm thời gian thi triển và SP sử dụng (chỉ áp dụng cho các kỹ năng có thuộc tính Hồn ma).
Không thể hủy bởi Clearance hay Dispell.

[Cấp 1]: MATK thuộc tính Hồn ma +40%, thời gian thi triển -10%, SP tiêu hao -10%
[Cấp 2]: MATK thuộc tính Hồn ma +80%, thời gian thi triển -20%, SP tiêu hao -20%
[Cấp 3]: MATK thuộc tính Hồn ma +120%, thời gian thi triển -30%, SP tiêu hao -30%
[Cấp 4]: MATK thuộc tính Hồn ma +160%, thời gian thi triển -40%, SP tiêu hao -40%
[Cấp 5]: MATK thuộc tính Hồn ma +200%, thời gian thi triển -50%, SP tiêu hao -50%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.