Offertorium

Cấp độ tối đa: 5

Tăng độ hiệu quả của các kỹ năng: Heal, Sanctuary, Highness HealColuseo Heal nhưng tăng lượng SP tiêu hao khi sử dụng kỹ năng.
Có thể chữa trị những hiệu ứng xấu gồm: Nguyền rủa, Độc, Ảo giác, Rối loạn, Chảy máu, Thiêu đốt, Lạnh giá, Tiếng thét của MandragoraĐộc dược của Guillotine Cross (ngoại trừ Oblivion Curse).
Hiệu ứng kỹ năng tồn tại trong 90 giây và không tồn tại cùng với Manigificat.

[Cấp 1]: Độ chữa trị +30%, SP tiêu hao +120%
[Cấp 2]: Độ chữa trị +60%, SP tiêu hao +140%
[Cấp 3]: Độ chữa trị +90%, SP tiêu hao +160%
[Cấp 4]: Độ chữa trị +120%, SP tiêu hao +170%
[Cấp 5]: Độ chữa trị +150%, SP tiêu hao +200%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.