Flash Combo

Cấp độ tối đa: 5

Thi triển liên hoàn 3 chiêu thức lên một đối tượng với tốc độ cao: Dragon Combo, Fallen Empire, Tiger Cannon.
Sau khi thực hiện xong, tăng sát thương của vũ khí trong 4 giây tiếp theo.
Mỗi đòn tấn công được thi triển ở cấp độ cao nhất đã học, Spirit Sphere tiêu hao tùy theo cấp độ kỹ năng.

[Cấp 1]: 5 Spirit Sphere, ATK +40
[Cấp 2]: 5 Spirit Sphere, ATK +60
[Cấp 3]: 4 Spirit Sphere, ATK +80
[Cấp 4]: 4 Spirit Sphere, ATK +100
[Cấp 5]: 3 Spirit Sphere, ATK +120

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.