Elemental Shield

Cấp độ tối đa: 5

Sử dụng phép thuật của Linh hồn đang tồn tại để tạo một trụ bảo vệ ngay tại vị trí của nhân vật và các đồng đội đang đứng. Chỉ ảnh hưởng trong phạm vi màn hình của Sorcerer.
Trụ bảo vệ sẽ biến mất khi độ chịu đựng của trụ bằng 0 hoặc khi hết hiệu lực.
Trụ phép chỉ chặn được sát thương cận chiến. Linh hồn sẽ biến mất khi tạo trụ.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.