Frigg's Song

Cấp độ tối đa: 5

Biểu diễn bài ca của Frigg, có tác dụng tăng MaxHP đồng thời liên tục hồi phục HP cho các nhân vật trong vùng hiệu lực.
Khi sử dụng trong các bản đồ PvP hoặc WoE, kỹ năng chỉ có hiệu ứng cho bản thân và các thành viên tổ đội đứng gần.
Tiêu hao 1 Regrettable Tears.
Yêu cầu đang sử dụng roi hoặc nhạc cụ.

[Cấp 1]: AoE 7×7 ô, MaxHP +5%, hồi phục 100 HP / giây
[Cấp 2]: AoE 9×9 ô, MaxHP +10%, hồi phục 120 HP / giây
[Cấp 3]: AoE 11×11 ô, MaxHP +15%, hồi phục 140 HP / giây
[Cấp 4]: AoE 13×13 ô, MaxHP +20%, hồi phục 160 HP / giây
[Cấp 5]: AoE 15×15 ô, MaxHP +25%, hồi phục 180 HP / giây

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.