Unlimit

Cấp độ tối đa: 5

Vượt qua giới hạn và đưa bản thân vào trạng thái của các siêu cung thủ trong 150 giây.
Trong trạng thái này, các đòn tấn công tầm xa có sức sát thương hủy diệt.

[Cấp 1]: Sát thương tầm xa +50%
[Cấp 2]: Sát thương tầm xa +100%
[Cấp 3]: Sát thương tầm xa +150%
[Cấp 4]: Sát thương tầm xa +200%
[Cấp 5]: Sát thương tầm xa +250%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.