Twilight Pharmacy

Cấp độ tối đa: 1

Tiêu hao 200 SP để thực hiện bào chế 100 bình Alcohol, 50 Acid Bottle và 50 Bottle Grenade một cách nhanh chóng.
Tiêu hao 50 Fabric, 50 Empty Bottle.
Yêu cầu có đầy đủ nguyên liệu để tạo tất cả các vật phẩm bào chế.
Chỉ có thể thực hiện khi đang có sức mạnh từ Taekwon-Do Guardian Angel thông qua kết nối tâm linh giữa Soul Linker và Taekwon Kid.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.