Twilight Pharmacy

Cấp độ tối đa: 1

Tiêu hao 200 SP để thực hiện 200 lần tạo Bình thuốc trắng cô đặc (Condensed White Potion) một cách nhanh chóng.
Kỹ năng này tăng điểm bào chế cho Alchemist, có tỉ lệ tạo thành công tương đương kỹ năng Pharmacy và có 3 giây thi triển, không bị ảnh hưởng bởi DEX.
Yêu cầu có đầy đủ nguyên liệu để tạo 200 bình thuốc trắng cô đặc.

Chỉ có thể thực hiện khi đang có sức mạnh từ Super Novice Guardian Angel thông qua kết nối tâm linh giữa Soul Linker và Super Novice.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.