Twilight Pharmacy

Cấp độ tối đa: 1

Tiêu hao 200 SP để thực hiện 200 lần tạo bình thuốc trắng (White Potion) một cách nhanh chóng.
Tỉ lệ tạo thành công tương đương tỉ lệ của kỹ năng Pharmacy và có 3 giây thi triển, không bị ảnh hưởng bởi DEX.
Yêu cầu có đầy đủ nguyên liệu để tạo 200 bình thuốc trắng.
Chỉ có thể thực hiện khi đang có kết nối tâm linh với một nhà giả kim vĩ đại.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.