Improve Dodge

Cấp độ tối đa: 10

Tăng né tránh. Điểm né tránh tiếp tục tăng khi nhân vật lên nghề 2.
Kỹ năng này giúp nhân vật di chuyển nhanh hơn một chút.

[Cấp 1]: Nghề 1: Flee +3 / Nghề 2: Flee +4.
[Cấp 2]: Nghề 1: Flee +6 / Nghề 2: Flee +8.
[Cấp 3]: Nghề 1: Flee +9 / Nghề 2: Flee +12.
[Cấp 4]: Nghề 1: Flee +12 / Nghề 2: Flee +16.
[Cấp 5]: Nghề 1: Flee +15 / Nghề 2: Flee +20.
[Cấp 6]: Nghề 1: Flee +18 / Nghề 2: Flee +24.
[Cấp 7]: Nghề 1: Flee +21 / Nghề 2: Flee +28.
[Cấp 8]: Nghề 1: Flee +24 / Nghề 2: Flee +32.
[Cấp 9]: Nghề 1: Flee +27 / Nghề 2: Flee +36.
[Cấp 10]: Nghề 1: Flee +30 / Nghề 2: Flee +40.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.