Tarot Card of Fate

Cấp độ tối đa: 5

Rút 1 lá bài Tarot trong tổng số 14 lá, có tỉ lệ kích hoạt hiệu ứng của mỗi lá bài lên một mục tiêu.
Cấp độ kỹ năng ảnh hưởng đến tỉ lệ thành công.

[Cấp 1]: Tỉ lệ thành công 8%
[Cấp 2]: Tỉ lệ thành công 16%
[Cấp 3]: Tỉ lệ thành công 24%
[Cấp 4]: Tỉ lệ thành công 32%
[Cấp 5]: Tỉ lệ thành công 40%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.