Gravitational Field

Cấp độ tối đa: 5

Tăng trọng lực trong một vùng 5×5 ô và làm giảm tốc độ tấn công, đồng thời gây sát thương phép thuật Trung tính mỗi nửa giây lên các mục tiêu đứng trong vùng siêu trọng lực.
Sát thương tăng theo cấp độ nhân vật.
Không có tác dụng với Trùm.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone mỗi lần thi triển.

[Cấp 1]: MATK 100%
[Cấp 2]: MATK 200%
[Cấp 3]: MATK 300%
[Cấp 4]: MATK 400%
[Cấp 5]: MATK 500%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.