Ganbantein

Cấp độ tối đa: 1

Niệm chú xóa bỏ hầu hết các chiêu thức phép thuật đã được thi triển trên mặt đất, có tác dụng trong 3×3 ô.
Kỹ năng sẽ xóa bỏ hiệu lực của Land Protector và không bị ảnh hưởng bởi các lợi ích của vật phẩm hoặc các kỹ năng làm giảm số gemstone sử dụng.
Tiêu hao 1 Blue Gemstone và 1 Yellow Gemstone mỗi lần thi triển.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.