Double Casting

Cấp độ tối đa: 5

Khi thi triển các chiêu thức Cold Bolt, Lightning Bolt hoặc Fire Bolt, có tỉ lệ tự động thi triển chính kỹ năng đó hai lần.
Tỉ lệ thành công dựa theo cấp độ kỹ năng và thời gian hiệu lực là 90 giây.

[Cấp 1]: 40% thi triển thành công
[Cấp 2]: 50% thi triển thành công
[Cấp 3]: 60% thi triển thành công
[Cấp 4]: 70% thi triển thành công
[Cấp 5]: 80% thi triển thành công

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.