Shield Chain (Rapid Smiting)

Cấp độ tối đa: 5

Tấn công đối thủ 5 lần liên tiếp bằng khiên. Độ chính xác (Hit) ảnh hưởng đến sát thương. Sức nặng, độ tinh luyện của khiên và cấp độ nhân vật càng cao, sát thương càng lớn.
Shield Chain thi triển trong 1 giây và có thể tấn công trong khoảng cách 11 ô.
Vũ khí yêu cầu: Khiên – Shield.

[Cấp 1]: ATK 500%, HIT +20
[Cấp 2]: ATK 700%, HIT +20
[Cấp 3]: ATK 900%, HIT +20
[Cấp 4]: ATK 1100%, HIT +20
[Cấp 5]: ATK 1300%, HIT +20

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.