Slim Potion Pitcher

Cấp độ tối đa: 10

Dùng 1 ống Slim Potion để hồi phục HP cho tất cả thành viên tổ đội đứng trong vùng 7×7 ô quanh vị trí sử dụng.
Cấp độ của kỹ năng cho phép loại Slim Potion có thể sử dụng.

[Cấp 1]: Red Slim Potion, độ hiệu quả 110%
[Cấp 2]: Red Slim Potion, độ hiệu quả 120%
[Cấp 3]: Red Slim Potion, độ hiệu quả 130%
[Cấp 4]: Red Slim Potion, độ hiệu quả 140%
[Cấp 5]: Red Slim Potion, độ hiệu quả 150%
[Cấp 6]: Yellow Slim Potion, độ hiệu quả 160%
[Cấp 7]: Yellow Slim Potion, độ hiệu quả 170%
[Cấp 8]: Yellow Slim Potion, độ hiệu quả 180%
[Cấp 9]: Yellow Slim Potion, độ hiệu quả 190%
[Cấp 10]: White Slim Potion, độ hiệu quả 200%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.