Weapon Refine

Cấp độ tối đa: 10

Tinh luyện vũ khí, tỉ lệ thành công khi tinh luyện ảnh hưởng bởi Cấp độ nghề của nhân vật.
Ở Cấp độ nghề 50, một thợ rèn Mastersmith có cùng tỉ lệ tinh luyện thành công so với các NPC thợ rèn có sẵn.
Ở Cấp độ nghề 60, tỉ lệ tinh luyện thành công cao hơn 5% so với các NPC thợ rèn và ở Cấp độ nghề 70 là 10%.
Nếu tinh luyện thất bại, vũ khí sẽ bị phá hủy.
Vũ khí cấp 1 cần 1 Phracon.
Vũ khí cấp 2 cần 1 Emveretarcon.
Vũ khí cấp 3 hoặc 4 cần 1 Oridecon.

[Cấp 1]: Độ tinh luyện tối đa +1
[Cấp 2]: Độ tinh luyện tối đa +2
[Cấp 3]: Độ tinh luyện tối đa +3
[Cấp 4]: Độ tinh luyện tối đa +4
[Cấp 5]: Độ tinh luyện tối đa +5
[Cấp 6]: Độ tinh luyện tối đa +6
[Cấp 7]: Độ tinh luyện tối đa +7
[Cấp 8]: Độ tinh luyện tối đa +8
[Cấp 9]: Độ tinh luyện tối đa +9
[Cấp 10]: Độ tinh luyện tối đa +10

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.