Eska

Cấp độ tối đa: 3

Đưa quái vật vào trạng thái tương tự kỹ năng Steel Body của nghề Monk.
Quái vật tạm thời giảm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công nhưng sẽ tăng phòng thủ vật lý và phòng thủ phép thuật.

[Cấp 1]: Tiêu hao 100SP, 3s thi triển, 10s hiệu lực
[Cấp 2]: Tiêu hao 80 SP, 2s thi triển, 20s hiệu lực
[Cấp 3]: Tiêu hao 60 SP, 1s thi triển, 30s hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.