Eswoo

Cấp độ tối đa: 7

Khi bị dính kỹ năng này, quái vật tạm thời bị thu nhỏ trong một khoảng thời gian và giảm tốc độ di chuyển.
Quái vật Trùm dính Eswoo có thời gian bị thu nhỏ bằng 1/5 so với bình thường.
Nếu tiếp tục thi triển Eswoo lên quái vật đã bị thu nhỏ, nhân vật sẽ bị Choáng đồng thời quái vật đó thoát khỏi trạng thái Eswoo gây ra.

[Cấp 1]: Tiêu hao 75 SP, 1 giây thu nhỏ
[Cấp 2]: Tiêu hao 65 SP, 2 giây thu nhỏ
[Cấp 3]: Tiêu hao 55 SP, 3 giây thu nhỏ
[Cấp 4]: Tiêu hao 45 SP, 4 giây thu nhỏ
[Cấp 5]: Tiêu hao 35 SP, 5 giây thu nhỏ
[Cấp 6]: Tiêu hao 25 SP, 6 giây thu nhỏ
[Cấp 7]: Tiêu hao 15 SP, 7 giây thu nhỏ

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.