Esma

Cấp độ tối đa: 10

Tấn công quái vật bằng liên hoàn đòn phép thuật hình vành khuyên, số lượng đòn tùy theo cấp độ kỹ năng.
Kỹ năng này chỉ được kích hoạt trong vòng 3 giây sau khi thi triển Estin, Estun hoặc Eske.
MATK mỗi đòn đánh: (40 + Base Level)%.
Thuộc tính của sát thương do kỹ năng Mild Wind cường hóa, nếu có.

[Cấp 1]: Tiêu hao 8 SP, 1 đòn
[Cấp 2]: Tiêu hao 16 SP, 2 đòn
[Cấp 3]: Tiêu hao 24 SP, 3 đòn
[Cấp 4]: Tiêu hao 32 SP, 4 đòn
[Cấp 5]: Tiêu hao 40 SP, 5 đòn
[Cấp 6]: Tiêu hao 48 SP, 6 đòn
[Cấp 7]: Tiêu hao 56 SP, 7 đòn
[Cấp 8]: Tiêu hao 64 SP, 8 đòn
[Cấp 9]: Tiêu hao 72 SP, 9 đòn
[Cấp 10]: Tiêu hao 80 SP, 10 đòn

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.