Kaina

Cấp độ tối đa: 7

Tăng MaxSP và tăng tính hiệu quả của kỹ năng Happy Break. Kỹ năng này cũng giảm lượng SP sử dụng của các kỹ năng Estin, EstunEsma.
Ở cấp độ 70, giảm 3% lượng SP sử dụng.
Ở cấp độ 80, giảm 5% lượng SP sử dụng.
Ở cấp độ 90, giảm 7% lượng SP sử dụng.

[Cấp 1]: Happy Break +40%, MaxSP +30
[Cấp 2]: Happy Break +50%, MaxSP +60
[Cấp 3]: Happy Break +60%, MaxSP +90
[Cấp 4]: Happy Break +70%, MaxSP +120
[Cấp 5]: Happy Break +80%, MaxSP +150
[Cấp 6]: Happy Break +90%, MaxSP +180
[Cấp 7]: Happy Break +100%, MaxSP +210

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.