Kaite

Cấp độ tối đa: 7

Phản ngược phần lớn các chiêu thức phép thuật lại về phía tấn công.
Các kỹ năng hồi phục không thể bị phản ngược.
Các chiêu thức phép thuật do các quái vật cấp độ cao thi triển không thể bị phản ngược.
Có 100% tỉ lệ phản ngược sát thương phép thuật lên nhân vật khác bất kể cấp độ của người đó.

[Cấp 1]: 1 lần phản đòn, 6 giây thi triển, 1 phút hiệu lực
[Cấp 2]: 1 lần phản đòn, 5.5 giây thi triển, 2 phút hiệu lực
[Cấp 3]: 1 lần phản đòn, 5 giây thi triển, 3 phút hiệu lực
[Cấp 4]: 1 lần phản đòn, 4.5 giây thi triển, 4 phút hiệu lực
[Cấp 5]: 2 lần phản đòn, 4 giây thi triển, 5 phút hiệu lực
[Cấp 6]: 2 lần phản đòn, 3.5 giây thi triển, 6 phút hiệu lực
[Cấp 7]: 2 lần phản đòn, 3 giây thi triển, 10 phút hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.