Kaizel

Cấp độ tối đa: 7

Nhân vật đã tử nạn ngay lập tức được hồi sinh.
Nhân vật sẽ có trạng thái của kỹ năng Kyrie Eleison trong 3 giây sau khi được hồi sinh.
Hiệu ứng Kaizel tồn tại trong vòng 30 phút.
Kỹ năng này không thể sử dụng trong WoE.

[Cấp 1]: Tiêu hao 120 SP, 4.5 giây thi triển, hồi phục 10% MaxHP
[Cấp 2]: Tiêu hao 110 SP, 4 giây thi triển, hồi phục 20% MaxHP
[Cấp 3]: Tiêu hao 100 SP, 3.5 giây thi triển, hồi phục 30% MaxHP
[Cấp 4]: Tiêu hao 90 SP, 3 giây thi triển, hồi phục 40% MaxHP
[Cấp 5]: Tiêu hao 80 SP, 2.5 giây thi triển, hồi phục 50% MaxHP
[Cấp 6]: Tiêu hao 70 SP, 2.5 giây thi triển, hồi phục 60% MaxHP
[Cấp 7]: Tiêu hao 60 SP, 2.5 giây thi triển, hồi phục 70% MaxHP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.