Full Adrenaline Rush

Cấp độ tối đa: 1

Tăng 30% tốc độ đánh cho bản thân và các thành viên tổ đội, áp dụng cho tất cả các loại vũ khí đang cầm ngoại trừ Cung – Bow.
Không thể áp dụng chung với các kỹ năng sau: Adrenaline Rush, One Hand Quicken, Two-Hand Quicken, Spear Quicken, Assassin Cross of Sunset, Solar, Lunar and Stellar Shadow hoặc Solar, Lunar and Stellar Protection.
Chỉ có thể thi triển khi đang kết nối với linh hồn một thợ rèn.
Tiêu hao 64 SP và có 150 giây hiệu lực.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.