Rogue Spirit

Cấp độ tối đa: 5

Kết nối linh hồn với một tên Đạo tặc khét tiếng tinh quái, tạm thời mượn sức mạnh của hắn để ban cho một đệ tử Rogue.
Người được ban sức mạnh, trong thời gian kết nối, có các hiệu ứng tốt sau:
– Tăng tốc độ di chuyển khi đang Độn thổ – Chase Walk và tăng điểm STR trong 300 giây.
– Kháng hoàn toàn các chiêu thức gây ra Dispell bao gồm kỹ năng DispellFlying Kick khi đang kích hoạt kỹ năng Preserve.
– Tăng độ hiệu quả của các bình thuốc tạo ra bởi các Alchemist trong Top 10 Brewer.

[Cấp 1]: Tiêu hao 460 SP, 150 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Tiêu hao 360 SP, 200 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Tiêu hao 260 SP, 250 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Tiêu hao 160 SP, 300 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Tiêu hao 60 SP, 350 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.