Bard and Dancer Spirits

Cấp độ tối đa: 5

Kết nối linh hồn với những Nhạc công và Vũ công danh tiếng, tạm thời mượn sức mạnh của họ để ban cho nghệ sĩ Bard hoặc Dancer.

Người được ban sức mạnh, trong thời gian kết nối, có các hiệu ứng tốt sau:
– Tăng tốc độ di chuyển.
– Nhận hiệu ứng hỗ trợ như các thành viên tổ đội đối với hầu hết kỹ năng biểu diễn kiểu Ensemble Skill hoặc Supportive.

Nếu một Dancer hoặc Bard học các kỹ năng sau ở cấp độ cao nhất: Into the Abyss, Eternal Chaos, Mr.Kim A Rich Man, The Ring of Nibelungen, họ có thể sử dụng liên kết các kỹ năng biểu diễn:
WhistleHumming
Assassin Cross of SunsetForget Me Not
Poem of BragiFortune’s Kiss
Apple of IdunService For You
Các kỹ năng liên kết nằm ở tab Etc.

[Cấp 1]: Tiêu hao 460 SP, 150 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Tiêu hao 360 SP, 200 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Tiêu hao 260 SP, 250 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Tiêu hao 160 SP, 300 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Tiêu hao 60 SP, 350 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.