Super Novice Spirit

Cấp độ tối đa: 5

Kết nối linh hồn với một Siêu tập sự, tạm thời mượn sức mạnh của ngài để ban cho một người là Super Novice.
Người được ban sức mạnh có các lợi ích sau:
Nếu cấp độ đối tượng từ 90 trở lên, cho phép Super Novice đó đeo được bất kỳ trang bị Mũ (Headgear) nào trong game.
Nếu cấp độ đối tượng từ 96 trở lên, cho phép Super Novice đó cầm được bất kỳ vũ khí Cấp độ 4 nào trong game thuộc các loại sau:
Dao găm (Dagger), Kiếm một tay (One-Handed Sword), Rìu (Axe), Chùy (Mace) và Trượng (Staff).

[Cấp 1]: Tiêu hao 460 SP, 150 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Tiêu hao 360 SP, 200 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Tiêu hao 260 SP, 250 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Tiêu hao 160 SP, 300 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Tiêu hao 60 SP, 350 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.