Monk Spirit

Cấp độ tối đa: 5

Kết nối linh hồn với một Thầy tu tu luyện trăm năm, tạm thời mượn sức mạnh của ngài để ban cho một người theo nghề Monk.
Người được ban sức mạnh sẽ tăng độ hiệu quả của kỹ năng Combo Finish, gây sát thương nổ lan rộng trong vùng 5×5 ô.
Kỹ năng này cho phép Monk thi triển liên hoàn các chiêu thức, giảm SP sử dụng và hồi phục SP liên tục trong khoảng thời gian hiệu lực của trạng thái Explosion Spirits.

[Cấp 1]: Tiêu hao 460 SP, 150 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Tiêu hao 360 SP, 200 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Tiêu hao 260 SP, 250 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Tiêu hao 160 SP, 300 giây hiệu lực
[Cấp 5]: Tiêu hao 60 SP, 350 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.