Solar, Lunar and Stellar Team-Up

Cấp độ tối đa: 3

Khi thi triển Counter Attack, bất kì nhân vật Monk nào có trong tổ đội sẽ tăng tỉ lệ thi triển Triple Attack.
Nếu bất kì nhân vật Monk nào có trong tổ đội thi triển Combo Finish, tăng tỉ lệ thi triển Counter Attack.

[Cấp 1]: Tỉ lệ +100%
[Cấp 2]: Tỉ lệ +150%
[Cấp 3]: Tỉ lệ +200%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.