Solar, Lunar and Stellar Shadow

Cấp độ tối đa: 10

Tăng tốc độ đánh. Tuy nhiên, nhân vật sẽ bị giảm tầm nhìn.
Hiệu ứng giảm tầm nhìn tương tự như hiệu ứng Lóa, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến độ chính xác (Hit) hoặc né tránh (Flee).
Kỹ năng chỉ bắt đầu có hiệu lực khi nhân vật đạt cấp độ nghề từ 50 trở lên và hiệu ứng giảm tầm nhìn là vĩnh viễn. Cấp độ kỹ năng càng cao, vùng nhìn thấy càng bị thu hẹp.

[Cấp 1]: Tốc độ đánh +3%
[Cấp 2]: Tốc độ đánh +6%
[Cấp 3]: Tốc độ đánh +9%
[Cấp 4]: Tốc độ đánh +12%
[Cấp 5]: Tốc độ đánh +15%
[Cấp 6]: Tốc độ đánh +18%
[Cấp 7]: Tốc độ đánh +21%
[Cấp 8]: Tốc độ đánh +24%
[Cấp 9]: Tốc độ đánh +27%
[Cấp 10]: Tốc độ đánh +30%

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.