Solar, Lunar and Stellar Opposition

Cấp độ tối đa: 3

Biến một loài quái vật trở thành khắc kị một trong các bản đồ không gian Mặt trời (Solar), Mặt trăng (Lunar) hay các Vì sao (Stellar).
Mỗi cấp độ sẽ biến một loài quái vật khắc một hành tinh riêng và không thể thay đổi lại. Quái vật bị biến hóa có giới hạn mô tả như bên dưới.
Mỗi quái vật chỉ khắc kị 1 hành tinh.

[Cấp 1]: Biến 1 loài quái vật kị không gian Mặt trời.
Chỉ áp dụng cho quái vật cỡ Nhỏ.
[Cấp 2]: Biến 1 loài quái vật kị không gian Mặt trăng.
Chỉ áp dụng cho quái vật cỡ Trung có MaxHP từ 6,000 trở lên.
[Cấp 3]: Biến 1 loài quái vật kị không gian các Vì sao.
Chỉ áp dụng cho quái vật cỡ Lớn có MaxHP từ 20,000 trở lên.
Không giới hạn kích cỡ hoặc MaxHP đối với người chơi.

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.