Lunar Protection

Cấp độ tối đa: 4

Tăng Tỉ lệ né tránh (Flee Rate) trong thời gian hiệu lực.
Điểm né tránh tăng lên được tính như sau: (Base Level + DEX + LUK) ÷ 10.
Chỉ hiệu lực vào các ngày lẻ ở bản đồ đã áp dụng không gian Mặt trăng.

[Cấp 1]: Tiêu hao 70 SP, 80 giây hiệu lực
[Cấp 2]: Tiêu hao 60 SP, 160 giây hiệu lực
[Cấp 3]: Tiêu hao 50 SP, 240 giây hiệu lực
[Cấp 4]: Tiêu hao 40 SP, 320 giây hiệu lực

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.