Owl's Eye

Cấp độ tối đa: 10

Tăng độ chính xác khi tấn công.

[Cấp 1]: DEX +1
[Cấp 2]: DEX +2
[Cấp 3]: DEX +3
[Cấp 4]: DEX +4
[Cấp 5]: DEX +5
[Cấp 6]: DEX +6
[Cấp 7]: DEX +7
[Cấp 8]: DEX +8
[Cấp 9]: DEX +9
[Cấp 10]: DEX +10

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.