Leap

Cấp độ tối đa: 5

Bật cao, vượt chướng ngại vật.
Nhân vật có thể nhảy qua tường hoặc chướng ngại vật miễn là vị trí đó có thể đến được.
Kỹ năng không thể sử dụng tại các khu vực không cho phép sử dụng Cánh ruồi ngoại trừ một số bản đồ WoE.
Nhân vật nhảy xa tối đa trong vùng giới hạn. Mỗi cấp độ có thời gian thi triển và khoảng cách tối đa có thể nhảy đến khác nhau.

[Cấp 1]: 5 giây, 2 ô
[Cấp 2]: 4 giây, 4 ô
[Cấp 3]: 3 giây, 6 ô
[Cấp 4]: 2 giây, 8 ô
[Cấp 5]: 1 giây, 10 ô

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.