Mild Wind

Cấp độ tối đa: 7

Gọi một luồng gió phép thuật, cường hóa đòn tấn công của nhân vật với thuộc tính trong vòng 5 phút.
Mỗi cấp độ sẽ cường hóa một thuộc tính khác nhau.

[Cấp 1]: Thuộc tính Đất, tiêu hao 20 SP
[Cấp 2]: Thuộc tính Gió, tiêu hao 20 SP
[Cấp 3]: Thuộc tính Nước, tiêu hao 20 SP
[Cấp 4]: Thuộc tính Lửa, tiêu hao 20 SP
[Cấp 5]: Thuộc tính Hồn ma, tiêu hao 50 SP
[Cấp 6]: Thuộc tính Bóng tối, tiêu hao 50 SP
[Cấp 7]: Thuộc tính Thánh, tiêu hao 50 SP

Thông tin quái vật
Cấp độ: {{ modalMob.level }}
HP: {{ numberWithCommas(modalMob.hp) }}
Tốc độ đi: {{ modalMob.speed }}
 • ATK: {{ modalMob.atk1 }}
  MATK: {{ modalMob.atk2 }}
 • DEF: {{ modalMob.def }}
  MDEF: {{ modalMob.mdef }}
 • Base EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.baseExp) }}
  Job EXP: {{ numberWithCommas(modalMob.jobExp) }}
 • Kích cỡ (Size): {{ modalMob.size }}
 • Chủng loài (Race): {{ modalMob.race }}
 • Thuộc tính (Element): {{ modalMob.element }}
 • {{ modalMob.mStr }} STR
  {{ modalMob.mAgi }} AGI
  {{ modalMob.mVit }} VIT
  {{ modalMob.mInt }} INT
  {{ modalMob.mDex }} DEX
  {{ modalMob.mLuk }} LUK
Danh sách rơi đồ
Quái vật này không rơi đồ.